این لیست مخالفین جمهوری اسلامی میباشد که ترور شدند یا باید ترور شوند ، این افشاگری بر گرفته از سازمان رستاخیز ایران می باشد